Uvjeti pružanja usluge za Workplace


JAMČITE I IZJAVLJUJETE DA PRISTAJETE NA OVE INTERNETSKE UVJETE ZA WORKPLACE („SPORAZUM”) U IME PODUZEĆA ILI DRUGOG PRAVNOG SUBJEKTA TE DA STE U POTPUNOSTI OVLAŠTENI OBVEZATI TAJ SUBJEKT NA OVAJ SPORAZUM. RIJEČI „VI”, „VAŠ” ILI „KUPAC” U DALJNJEM TEKSTU OZNAČAVAJU TAKAV SUBJEKT.
Ako je sjedište vašeg poduzeća u SAD-u ili Kanadi, ovaj je sporazum između vas i tvrtke Meta Platforms, Inc. U suprotnom je ovo sporazum između vas i tvrtke Meta Platforms Ireland Limited. Riječi „Meta”, „nas”, „mi”, ili „naš” i ostali oblici tih zamjenica znače Meta Platforms, Inc. ili Meta Platforms Ireland Ltd., prema potrebi.
Sljedeći uvjeti primjenjuju se na vašu upotrebu platforme Workplace. Prihvaćate da se značajke i funkcije na platformi Workplace mogu razlikovati i mogu se s vremenom promijeniti.
Određeni pojmovi istaknuti velikim slovima definirani su u odjeljku 12 (Definicije), dok su drugi definirani kontekstom ovog sporazuma.
 1. Upotreba platforme Workplace
  1. Vaša prava korištenja. Tijekom razdoblja trajanja sporazuma imate neisključivo i neprenosivo pravo pristupa i upotrebe platforme Workplace bez mogućnosti podlicenciranja u skladu s ovim sporazumom. Upotreba platforme Workplace ograničena je na korisnike (uključujući, ako je primjenjivo, korisnike vaših povezanih društava) kojima omogućite korisničke račune, i vi ste odgovorni za sve korisnike i njihovo pridržavanje ovog sporazuma te za njihov pristup platformi Workplace i korištenje platformom. Točnije, Workplace kao uslugu pružamo vama, a ne korisnicima pojedinačno.
  2. Korisnički računi. Vaši podaci za registraciju i administratorski račun moraju biti točni i potpuni te ih morate održavati ažurnima. Korisnički računi namijenjeni su pojedinačnim korisnicima i ne mogu se dijeliti niti prenositi. Sve vjerodajnice za prijavu morate održavati povjerljivima i pristajete odmah obavijestiti tvrtku Meta ako otkrijete neovlaštenu upotrebu svojih računa ili vjerodajnica za prijavu.
  3. Ograničenja. Nije vam dopušteno (niti ćete bilo kojoj drugoj osobi dopustiti) sljedeće: (a) upotrebu platforme Workplace u ime bilo koje treće strane ni iznajmljivanje, najam, podlicenciranje platforme Workplace, kao ni odobravanje pristupa platformi bilo kojoj trećoj strani, osim korisnicima kako je ovdje izričito dopušteno; (b) primjenu obrnutog inženjerstva na izvornom kodu platforme Workplace, dekompilaciju ili raščlambu izvornog koda ili nastojanje da na neki drugi način ishodite izvorni kod, osim u mjeri koja je izričito dopuštena na temelju primjenjivih propisa (u tom slučaju isključivo nakon prethodne obavijesti tvrtki Meta); (c) kopiranje, izmjene ili stvaranje izvedenih radova od platforme Workplace; (d) uklanjanje, izmjene ili skrivanje bilo kakvih oznaka vlasničkih ili drugih prava sadržanih u sklopu platforme Workplace ili (e) javno širenje tehničkih podataka u vezi s rezultatima platforme Workplace.
  4. Postavljanje. Tijekom postavljanja vaše instance platforme Workplace, imenovat ćete jednog ili više korisnika administratorima sustava vaše zajednice Workplace koji će biti odgovorni za upravljanje vašom instancom platforme Workplace. Morate osigurati da je u svakom trenutku aktivan barem jedan administrator sustava za vaš Workplace.
  5. API platforme Workplace. Za vrijeme trajanja razdoblja sporazuma tvrtka Meta za vas može učiniti dostupnima jedan ili više API-ja platforme Workplace kako biste razvili i upotrebljavali usluge i aplikacije koje nadopunjuju vaše korištenje platformom Workplace. Dužni ste osigurati da svaka upotreba API-ja platforme Workplace od strane vas, vaših korisnika ili bilo koje treće strane u vaše ime podliježe primjenjivim odredbama Uvjeta upotrebe platforme Workplace, trenutačno dostupnima ovdje: workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, uključujući povremene izmjene i dopune od strane tvrtke Meta.
  6. Podrška. Pružit ćemo vam podršku za Workplace putem kartice za izravnu podršku na administratorskoj ploči platforme Workplace („kanal za izravnu podršku”). Putem kanala za izravnu podršku možete poslati zahtjev za podršku kako biste riješili nedoumice ili prijavili probleme u vezi s platformom Workplace („zahtjev za podršku”). Na svaki zahtjev za podršku odgovorit ćemo u roku od 24 sata od trenutka kada primite potvrdu porukom e-pošte da je vaš zahtjev za podršku valjano upućen putem kanala za izravnu podršku.
 2. Vaši podaci i obveze
  1. Vaši podaci. U skladu s ovim sporazumom:
   1. zadržavate pravo, naslov i interes (uključujući i prava intelektualnog vlasništva) u vašim podacima i na njih
   2. odobravate tvrtki Meta neisključivo i u cijelosti plaćeno pravo bez naplate tantijema koje je važeće u cijelom svijetu za upotrebu vaših podataka isključivo za pružanje platforme Workplace (i za povezane svrhe podrške) sukladno ovom sporazumu te
   3. prihvaćate da je Meta izvršitelj obrade podataka, a da ste vi voditelj obrade podataka za svoje podatke te da sklapanjem ovog sporazuma dajete uputu tvrtki Meta da u vaše ime obrađuje vaše podatke isključivo u svrhe određene ovim sporazumom i u skladu sa sporazumom (uključujući Dodatak o obradi podataka).
  2. Vaše obveze. Pristajete (a) na to da ste isključivo odgovorni za točnost i sadržaj svojih podataka; (b) pribaviti sva zakonom propisana prava i pristanke od svojih korisnika i bilo koje primjenjive treće strane da biste dopustili prikupljanje i korištenje svojih podataka kao što je predviđeno ovim sporazumom i (c) da vaša upotreba platforme Workplace, uključujući vaše podatke i njihovu upotrebu prema ovom sporazumu, ne krši nikakve zakone ni prava trećih strana, uključujući prava na zaštitu intelektualnog vlasništva, zaštitu privatnosti ili na publicitet. Ako bilo koji od vaših podataka bude dostavljen ili upotrijebljen na način koji krši ovaj odjeljak 2., pristajete odmah ga ukloniti s platforme Workplace. Vi snosite isključivu odgovornost za svaku odluku o dijeljenju podataka između korisnika ili s bilo kojom trećom stranom, a tvrtka Meta nije odgovorna za upotrebu, izmjenu, distribuciju ni brisanje vaših podataka kao ni pristup vašim podacima od strane onih kojima ih vi ili vaši korisnici činite dostupnima.
  3. Zabranjeni podaci. Suglasni ste da nećete na platformu Workplace slati nikakve informacije ni podatke koji podliježu zaštiti i/ili ograničenjima distribucije sukladno važećim zakonima i/ili propisima („zabranjeni podaci”). S obzirom na zdravstvene podatke, razumijete da Meta nije poslovni suradnik ni podizvođač (prema definiciji tih pojmova u Zakonu o zdravstvenom osiguranju („HIPAA”)) te da platforma Workplace nije u skladu s politikom HIPAA-e. Meta neće snositi nikakvu odgovornost prema ovome sporazumu za zabranjene informacije, ne uključujući bilo koji njezin dio u kojemu stoji suprotno.
  4. Obeštećenje. Dužni ste braniti i obeštetiti tvrtku Meta (kao i njezina povezana društva i njegove direktore, službenike, zaposlenike, agente i zastupnike) i ne smatrati je odgovorom ni za kakva potraživanja (od trećih strana i/ili korisnika), troškove, štete, odgovornosti i izdatke (uključujući i razumne pravne troškove) koji proizlaze iz vašeg nepoštovanja ili navodnog nepoštovanja ovog odjeljka 2. ili koji su na neki drugi način povezani s vašim podacima, vašim pravilima ili upotrebom platforme Workplace u suprotnosti s odredbama ovog sporazuma. Meta može sudjelovati u obrani i rješavanju takvog odštetnog zahtjeva s vlastitim savjetnikom i o vlastiti trošak. Nećete rješavati odštetne zahtjeve bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Meta ako to rješavanje iziskuje da Meta poduzme bilo koju radnju, suzdrži se od poduzimanja bilo koje radnje ili prihvati bilo koju odgovornost.
  5. Sigurnosne kopije i brisanje podataka. Meta ne pruža uslugu arhiviranja i vi ste isključivo odgovorni za kreiranje sigurnosnih kopija svojih podataka. U bilo kojem trenutku trajanja razdoblja sporazuma možete izbrisati svoje podatke koji se sastoje od korisničkog sadržaja putem funkcije administratora sustava platforme Workplace.
  6. Zbirni podaci. U skladu s ovim sporazumom možemo generirati zbirne statističke i analitičke podatke dobivene iz vaše upotrebe platforme Workplace („zbirni podaci”), ali takvi zbirni podaci neće uključivati vaše podatke ili osobne podatke.
 3. Sigurnost podataka
  1. Sigurnost vaših podataka. Upotrebljavat ćemo prikladne tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere namijenjene zaštiti vaših podataka u našem posjedu od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanja ili uništenja, kao što je podrobnije opisano u Dodatku o sigurnosti podataka.
  2. Pravna obveza otkrivanja podataka i pravni zahtjevi trećih strana. Dužni ste odgovoriti na zahtjeve trećih strana u vezi s vašim podacima, kao što su zahtjevi regulatornih tijela, korisnika ili policije („zahtjevi trećih strana”), ali razumijete da u sklopu odgovora na zahtjev treće strane Meta može objaviti vaše podatke radi ispunjavanja svojih pravnih obveza. U takvim ćemo okolnostima, u mjeri dopuštenoj zakonom i uvjetima zahtjeva trećih strana, uložiti razumne napore da (a) vas obavijestimo da smo primili zahtjev treće strane i zatražili od nje da kontaktira s vama i (b) poštujemo vaše razumne zahtjeve u vezi s vašim naporima da o svojem trošku osporite zahtjev treće strane. Prvo ćete pribaviti podatke koji su vam potrebni da biste sami odgovorili na zahtjev treće strane, a obratit ćete nam se samo ako ne možete na razuman način dobiti takve podatke.
 4. Plaćanje
  1. Naknade. Pristajete plaćati tvrtki Meta standardnu cijenu za platformu Workplace (trenutačno je dostupna ovdje: https://www.workplace.com/pricing) za svoju upotrebu platforme Workplace, uzimajući u obzir svako besplatno probno razdoblje kako se opisuje u odjeljku 4.f (Besplatno probno razdoblje), osim ako drukčije nije dogovoreno u okviru potpisanog pisanog dokumenta. Sve naknade u okviru ovog sporazuma plaćaju se u valuti USD, osim ako se drukčije ne utvrđuje u proizvodu ili osim ako nije drukčije dogovoreno u okviru potpisanog pisanog dokumenta. Sve naknade će se podmiriti u cijelosti u skladu s vašim načinom plaćanja prema odjeljku 4.b. Svako plaćanje izvan roka podliježe naplati naknade za usluge koja iznosi 1,5 % mjesečnog dospjelog iznosa ili maksimalnog zakonski dopuštenog iznosa, ovisno o tome što je manje.
  2. Način plaćanja. Kada sklopite ovaj sporazum, pristajete podmirivati naknade prema jednoj od dviju kategorija plaćanja: (i) kupci koji plaćaju karticom (neovisno o tome je li plaćanje izravno ili putem platforme za plaćanje treće strane) ili (ii) kupci kojima se ispostavlja faktura, kako je određeno po vlastitom nahođenju tvrtke Meta. Kupci koji plaćaju karticom mogu (po vlastitom nahođenju tvrtke Meta) postati kupci kojima se ispostavlja faktura (i obratno) na temelju čimbenika kao što su broj korisnika i bonitet, no Meta zadržava pravo da vas u bilo kojem trenutku ponovno klasificira kao kupca koji plaća karticom ili kupca kojem se ispostavlja faktura.
   1. Kupci koji plaćaju karticom. Kupcima koji plaćaju karticom tereti se dodijeljena kartica za upotrebu platforme Workplace.
   2. Kupci kojima se ispostavlja faktura. Klijentima kojima se ispostavlja faktura Meta omogućuje kreditnu liniju i ispostavlja im fakture mjesečno, osim ako drukčije nije ugovoreno u potpisanom pisanom dokumentu. Ako vas se klasificira kao kupca kojem se ispostavlja faktura, u roku od 30 dana od datuma ispostave fakture morate platiti sve naknade koje dospijevaju prema ovom sporazumu, u potpunosti i u raspoloživim sredstvima prema našim uputama.
   3. Pristajete da zatražimo vaše poslovno izvješće o kreditnoj sposobnosti od kartične kuće po prihvaćanju ovog sporazuma ili u bilo kojem trenutku nakon toga.
  3. Porezi. Sve naknade navedene su bez primjenjivih poreza te ste dužni platiti i snositi bilo kakve poreze na promet, upotrebu, proizvode i usluge, dodanu vrijednost, po odbitku ili slične poreze ili obveze, kako domaće tako i inozemne, u vezi s transakcijama prema ovome sporazumu, osim poreza temeljenih na dobiti tvrtke Meta. Platit ćete sve dospjele iznose prema ovome sporazumu u potpunosti, bez provođenja prijeboja, protuzahtjeva, dedukcije ili odbitka. U slučaju da bilo koja isplata koju izvršite prema ovom sporazumu podliježe dedukciji ili odbitku, vi ćete biti odgovorni za odgovarajuće plaćanje odgovarajućim poreznim tijelima te financijski odgovorni za kamate, kazne, novčane kazne ili slične obveze koje proizlaze iz vašeg neuspjeha da pravovremeno proslijedite takve poreze odgovarajućem državnom tijelu ili agenciji. Razumijete i pristajete na to da pristupate platformi Workplace i upotrebljavate je na adresi za naplatu koja je navedena u ovome sporazumu ili koju ste nam pružili pisanim putem te, ako je ta adresa u SAD-u, i da ćemo vam naplatiti primjenjiv porez na promet i upotrebu prema lokaciji vaše adrese za naplatu. Ako porezno tijelo SAD-a uvjetuje da vam je tvrtka Meta trebala naplatiti porez, a vi ste taj porez platili izravno državi, prihvaćate da ćete nam pružiti dokaz o plaćanju tog poreza (na način koji porezno tijelo odredi zadovoljavajućim) u roku od trideset (30) dana od pisanog zahtjeva tvrtke Meta za tim dokazom. Dužni ste nas osloboditi odgovornosti za nedovoljno plaćanje iznosa ili neplaćanje iznosa za porez, kaznu ili kamate.
  4. Obustava. Bez utjecaja na druga naša prava prema ovom sporazumu, ako ne platite nikakvu naknadu do datuma dospijeća, možemo obustaviti cijelu uslugu Workplace ili dio usluge (uključujući pristup plaćenim uslugama) sve dok se uplata ne izvrši u cijelosti.
  5. Besplatan pristup platformi Workplace for Good. Neovisno o odjeljku 4.a, ako se prijavite za besplatan pristup u skladu s pravilima programa Workplace for Good i Meta utvrdi da ispunjavate uvjete za prijavu u skladu s pravilima tvrtke Meta (kao što se trenutačno navodi ovdje https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), besplatno ćemo vam omogućiti platformu Workplace u skladu s takvim pravilima od sada nadalje. Ako zbog promjene naših pravila više ne ispunjavate uvjete za besplatan pristup, tvrtka Meta će vas o tome obavijestiti tri (3) mjeseca unaprijed i nakon te će se obavijesti primjenjivati odjeljak 4.a.
  6. Besplatno probno razdoblje. Meta vam može prema vlastitom nahođenju ponuditi besplatno probno razdoblje tijekom određenog vremena, čije će trajanje Meta odrediti prema vlastitom nahođenju i priopćit će vam ga putem administratorske ploče u vašoj instanci platforme Workplace. Na kraju takvog besplatnog probnog razdoblja primjenjivat će se odjeljak 4.a (Naknade).
 5. Povjerljivost
  1. Obveze. Svaka strana suglasna je da svi poslovni, tehnički i financijski podaci koje dobije (kao „strana primateljica”) od strane koja je otkrila povjerljive podatke u vezi s ovim sporazumom („strana koja otkriva povjerljive podatke”) predstavljaju povjerljivo vlasništvo strane koja je otkrila te podatke („povjerljivi podaci”), pod uvjetom da se identificiraju kao povjerljivi ili vlasnički u trenutku otkrivanja ili da strana primateljica sazna u razumnom roku da su povjerljivi ili vlasnički zbog prirode objavljenih podataka i okolnosti koje se odnose na otkrivanje. Osim ako je ovim sporazumom izričito ovlaštena, strana primateljica (1) čuvat će u tajnosti i neće otkrivati povjerljive podatke trećim stranama i (2) neće koristiti povjerljive informacije ni za koju drugu svrhu osim ispunjenja svojih obveza i ostvarivanja svojih prava prema ovom sporazumu. Strana primateljica može objaviti povjerljive informacije svojim zaposlenicima, agentima, izvođačima i drugim zastupnicima koji imaju legitimnu potrebu za znanjem (uključujući, u slučaju tvrtke Meta, onim svojim povezanim društvima i podizvođačima koji su navedeni u odjeljku 11.j), pod uvjetom da su vezani obvezom o povjerljivosti koja jednako štiti povjerljive informacije strane koja otkriva povjerljive podatke kako je predviđeno u odjeljku 5. i da je strana primateljica odgovorna osigurati da svaka takva osoba poštuje uvjete odjeljka 5.
  2. Iznimke. Obveze povjerljivosti strane primateljice neće se primjenjivati na podatke za koje strana primateljica može dokazati: (a) da su s punim pravom bili u njezinu posjedu ili da su joj bili poznati prije primitka povjerljivih podataka; (b) da jesu ili su postali javno znanje bez krivnje strane primateljice; (c) da ih je strana primateljica s punim pravom dobila od treće strane bez kršenja bilo koje obveze povjerljivosti ili (d) da su ih samostalno razvili zaposlenici strane primateljice koji nisu imali pristup takvim podacima. Strana primateljica može otkriti podatke u mjeri koja je propisana zakonom ili sudskim nalogom, pod uvjetom da strana primateljica (osim ako to nije zabranjeno zakonom) unaprijed obavijesti stranu koja otkriva povjerljive podatke i surađuje u bilo kojem nastojanju da se odobri povjerljivo postupanje.
  3. Privremena mjera zabrane. Strana primateljica potvrđuje da bi upotreba ili otkrivanje povjerljivih podataka u suprotnosti s ovim odjeljkom 5. mogla uzrokovati značajnu štetu za koju sama naknada štete ne bi bila dostatno rješenje, pa stoga pri bilo kojoj takvoj potencijalnoj ili stvarnoj upotrebi ili otkrivanju strana primateljica ima pravo tražiti od strane koja otkriva povjerljive podatke odgovarajuću pravičnu naknadu, uz bilo koje rješenje koje bi bilo propisano zakonom.
 6. Prava intelektualnog vlasništva
  1. Vlasništvo tvrtke Meta. Ovo je sporazum o pristupu platformi Workplace i njegovoj upotrebi te se vlasnička prava ne prenose kupcu. Meta i njegovi davatelji licenci zadržavaju svako pravo, naslov i interes (uključujući sva prava intelektualnog vlasništva) koji se odnose na Workplace, skupne podatke, bilo koje i sve povezane i osnovne tehnologije, kao i sva izvedena djela, izmjene ili poboljšanja bilo kojeg od gore navedenih koje je kreirala tvrtka Meta ili su kreirane u ime tvrtke Meta, uključujući i na temelju vaše povratne informacije (definirano u nastavku). Nijedno vam se pravo ne dodjeljuje, osim kako je izričito navedeno u ovom sporazumu.
  2. Povratne informacije. Ako pošaljete komentare, pitanja, prijedloge, slučajeve upotrebe ili druge povratne informacije koje se odnose na vašu upotrebu platforme Workplace ili njezina API-ja ili drugih naših proizvoda ili usluga („povratne informacije”), slobodno možemo upotrebljavati ili iskoristiti takve povratne informacije u vezi s bilo kojim od naših proizvoda ili usluga ili onih naših povezanih društava, bez obveze ili naknade prema vama.
 7. Izjava o odricanju odgovornosti
  META SE IZRIČITO ODRIČE BILO KOJIH I SVIH JAMSTAVA I IZJAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH, PODRAZUMIJEVANIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, PRAVA VLASNIŠTVA ILI NEPOVREĐIVANJA. NE JAMČIMO DA ĆE WORKPLACE UVIJEK FUNKCIONIRATI BEZ PREKIDA I POGREŠAKA. MOŽEMO DOZVOLITI TREĆIM STRANAMA DA RAZVIJU USLUGE I APLIKACIJE KOJE NADOPUNJUJU VAŠU UPOTREBU PLATFORME WORKPLACE I DA IH UČINE DOSTUPNIMA ILI MOŽEMO DOZVOLITI PLATFORMI WORKPLACE DA SE NA DRUGI NAČIN INTEGRIRA S DRUGIM USLUGAMA I APLIKACIJAMA. TVRTKA META NIJE ODGOVORNA NI ZA KOJE USLUGE ILI APLIKACIJE KOJE ODLUČITE UPOTREBLJAVATI U VEZI S PLATFORMOM WORKPLACE. VAŠA UPOTREBA TAKVIH USLUGA ILI APLIKACIJA PODLIJEŽE ZASEBNIM UVJETIMA I PRAVILIMA TE POTVRĐUJETE I PRIHVAĆATE DA JE SVAKA UPOTREBA NA VAŠ RIZIK.
 8. Ograničenje odgovornosti
  1. OSIM ZA IZUZEĆE POTRAŽIVANJA (DEFINIRANO U NASTAVKU):
   1. NIJEDNA STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KOJI GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA, IZGUBLJENE ILI NETOČNE PODATKE, PREKID POSLOVANJA, TROŠKOVE KAŠNJENJA ILI BILO KOJU NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE (UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENU DOBIT), BEZ OBZIRA NA OBLIK DJELOVANJA, BILO NASTALU U SPORAZUMU, PROTUPRAVNOM POSTUPANJU (UKLJUČUJUĆI NEMAR), STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO SU INFORMIRANE O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE UNAPRIJED; I
   2. UKUPNA ODGOVORNOST NIJEDNE STRANE DRUGOJ NEĆE PRELAZITI IZNOS KOJI JE KORISNIK PLATIO ILI JE TREBAO PLATITI TVRTKI META TIJEKOM PRETHODNIH DVANAEST (12) MJESECI PREMA OVOM SPORAZUMU ILI, AKO NIJEDNA NAKNADA NIJE PLAĆENA ILI NIJE TREBALA BITI PLAĆENA TIJEKOM NAVEDENOG RAZDOBLJA, DESET TISUĆA DOLARA (10.000 USD).
  2. Za potrebe ovog odjeljka 8. „izuzeće potraživanja” znači (a) odgovornost kupca koja proizlazi iz odjeljka 2. (Vaši podaci i vaše obveze) i (b) kršenje obveza strane prema odjeljku 5. (Povjerljivost), ali isključujući odštetne zahtjeve u vezi s vašim podacima.
  3. Ograničenja u ovom odjeljku 8. nastavljaju se primjenjivati čak i ako se utvrdi da bilo koji ograničeni pravni lijek naveden u ovom sporazumu nije ispunio svoju osnovnu svrhu i strane su suglasne da nijedna strana ne ograničava niti isključuje svoju odgovornost za sve što zakonom nije moguće ograničiti ili isključiti. Potvrđujete i slažete se da se naše pružanje platforme Workplace temelji na pretpostavci da je naša odgovornost ograničena kako je predviđeno ovim sporazumom.
 9. Razdoblje trajanja i prekid
  1. Razdoblje trajanja. Sporazum stupa na snagu s datumom vašeg prvog pristupa vašoj instanci platforme Workplace i vrijedi sve do njegova prekida kako je dopušteno prema ovom sporazumu („razdoblje trajanja”).
  2. Raskid po vlastitom nahođenju. Ne dovodeći u pitanje vaša prava raskida iz stavka 2.d Dodatka za obradbu podataka, možete raskinuti ovaj sporazum u bilo kojem trenutku, bez razloga ili iz bilo kojeg razloga, tako da vaš administrator pošalje tvrtki Meta pisanu obavijest 30 dana prije prekida sporazuma u kojoj traži brisanje vaše instance platforme Workplace unutar proizvoda. Meta također može raskinuti ovaj sporazum u bilo kojem trenutku, bez razloga ili iz bilo kojeg razloga, uz prethodnu pisanu obavijest trideset (30) dana prije prekida sporazuma.
  3. Prekid i obustava tvrtke Meta. Meta zadržava pravo raskida ovog sporazuma uz danu obavijest u razumnom roku ili trenutačne obustave vašeg pristupa platformi Workplace ako prekršite ovaj sporazum ili ako takve radnje smatramo neophodnim kako bismo spriječili nanošenje štete sigurnosti, stabilnosti, dostupnosti ili integritetu platforme Workplace.
  4. Brisanje vaših podataka. Meta će vaše podatke izbrisati odmah nakon prekida ovog sporazuma, ali prihvaćate da se izbrisani sadržaj može zadržati u sigurnosnim kopijama tijekom razumnog vremenskog razdoblja potrebnog za brisanje podataka. Kao što je navedeno u odjeljku 2.e, vi ste isključivo odgovorni za stvaranje bilo kojih sigurnosnih kopija svojih podataka u vlastite svrhe.
  5. Učinak prekida. Nakon prekida ovog sporazuma: (a) vi i vaši korisnici morate se odmah prestati koristiti platformom Workplace; (b) strana primateljica, na zahtjev strane koja otkriva povjerljive podatke i podložno odjeljku 9.d, odmah će vratiti ili izbrisati sve povjerljive podatke u svom posjedu, a koji pripadaju strani koja otkriva povjerljive podatke; (c) odmah ćete platiti tvrtki Meta sve neplaćene naknade nastale prije prekida; (d) ako Meta prekine ovaj sporazum bez razloga u skladu s odjeljkom 9.b, Meta će izvršiti povrat iznosa za unaprijed plaćene naknade (prema potrebi); i (e) sljedeći odjeljci i dalje će se primjenjivati: 1.c (Ograničenja), 2. (Upotreba vaših podataka i vaše obveze) (osim licenci tvrtke Meta za vaše podatke u odjeljku 2.a), 3.b (Pravna obveza otkrivanja podataka i zahtjevi trećih strana), od 4. (Plaćanje) do 12. (Definicije). Osim kako je možda određeno ovim sporazumom, primjeni li jedna od strana bilo koji pravni lijek, uključujući prekid, time se ne dovode u pitanje nikakvi drugi pravni lijekovi kojima može raspolagati prema ovom sporazumu, zakonu ili na drugi način.
 10. Drugi korisnički računi za Facebook
  1. Osobni korisnički računi. Da bi se izbjegla svaka sumnja, korisnički računi razlikuju se od osobnih računa za Facebook koje korisnici mogu kreirati putem korisničke usluge Facebook („osobni računi za Facebook”). Osobni računi za platforme tvrtke Meta nisu podložni ovom sporazumu, već su podložni uvjetima upotrebe tvrtke Meta za te usluge, koji postoje između tvrtke Meta i relevantnog korisnika.
  2. Workplace i oglasi. Nećemo prikazivati oglase treće strane vašim korisnicima u sklopu platforme Workplace niti ćemo upotrebljavati vaše podatke za pružanje usluga oglašavanja vašim korisnicima ili za oglašavanje usmjereno na vaše korisnike ili prilagodbu iskustva korisnika na njihovim osobnim računima za Facebook. Međutim, tvrtka Meta može unutar proizvoda objaviti obavijesti ili obavješćivati administratore sustava o značajkama, integracijama ili funkcijama povezanima s platformom Workplace.
 11. Općenito
  1. Promjene. Meta može u bilo kojem trenutku promijeniti uvjete ovog sporazuma i pravila na koja se upućuje u ovom sporazumu ili pravila koja su unesena u sporazum, uključujući, ali ne ograničavajući se na Dodatak o obradi podataka i Dodatak o prijenosu podataka (radi sukladnosti s primjenjivim pravom o zaštiti podataka), Dodatak o sigurnosti podataka i Pravila o prihvatljivoj upotrebi, slanjem obavijesti putem e-pošte, putem usluge ili drugim razumnim sredstvima („promjena”). Nastavite li se koristiti platformom Workplace u razdoblju od četrnaest (14) dana nakon naše obavijesti, pristajete na takvu promjenu.
  2. Mjerodavno pravo. Ovim sporazumom te vašom upotrebom platforme Workplace i njezinom upotrebom od strane vaših korisnika, kao i bilo kojim potraživanjem koje bi moglo nastati između vas i nas, upravlja se zakonima Sjedinjenih Američkih Država i savezne države Kalifornije, ako je primjenjivo, ne uzimajući u obzir primjenjiva načela sukoba zakona te se oni tumače u skladu s tim zakonima. Bilo koje potraživanje ili razlog za žalbu koji je u vezi s ovim sporazumom ili platformom Workplace ili se odnosi na njih mora se pokrenuti isključivo na Američkom okružnom sudu Sjevernog okruga Kalifornije ili na državnom sudu koji se nalazi u okrugu San Mateo te je svaka strana ovime suglasna prihvatiti osobnu nadležnost tih sudova u slučaju.
  3. Ukupni sporazum. Ovaj sporazum (koji uključuje Pravila o prihvatljivoj upotrebi) ukupan je sporazum između strana koji se odnosi na vaš pristup platformi Workplace i njezinu upotrebu te zamjenjuje sve prethodne izjave ili sporazume koji se odnose na Workplace. Naslovi su istaknuti iz praktičnih razloga, a pojmovi kao što su „uključivanje” moraju se tumačiti bez ograničenja. Ovaj je sporazum pisan na engleskom jeziku (američka varijanta) i imat će prednost nad proturječnim odredbama bilo koje prevedene verzije.
  4. Odricanje i odvojivost. Nepoštovanje odredbe neće se smatrati odricanjem; odricanje mora biti u pisanom obliku potpisano od strane koja tvrdi da se odrekla odredbe. Nikakvi uvjeti ni odredbe bilo koje narudžbenice kupca ili poslovnog obrasca ne mijenjaju ovaj sporazum i ovim se putem izričito odbijaju te će takvi dokumenti služiti samo u administrativne svrhe. Ako je nadležni sud donio presudu da je određena odredba ovog sporazuma neprovediva, nevažeća ili drugačije protivna zakonu, takva će se odredba tumačiti tako da se njezini namjeravani ciljevi ostvare na najbolji mogući način, a ostale odredbe ovog sporazuma ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.
  5. Publicitet. Svako priopćenje za javnost ili marketinška kampanja o odnosima stranaka zahtijeva prethodno pisano odobrenje obiju strana. Bez obzira na prethodno navedeno: (a) unutar vlastite tvrtke možete promicati ili promovirati upotrebu platforme Workplace tijekom razdoblja trajanja (npr. kako biste potaknuli korisnike da prihvate uslugu), podložno smjernicama tvrtke Meta za upotrebu robne marke koje se pružaju s vremena na vrijeme, i (b) Meta može upućivati na vaše ime i status kupca platforme Workplace.
  6. Dodjela. Nijedna strana ne smije dodijeliti ovaj sporazum ni svoja prava ili obveze prema ovom sporazumu bez prethodnog pisanog pristanka druge strane, osim što Meta može dodijeliti ovaj sporazum bez pristanka bilo kojem od svojih pridruženih društava ili u vezi sa spajanjem, reorganizacijom, stjecanjem ili drugim prijenosom svih ili gotovo sve njezine imovine ili vrijednosnica s glasačkim pravima. U skladu s prethodno navedenim, ovaj sporazum je obvezujući za dopuštene sljedbenike i ustupnike svake strane i stupa na snagu u njihovu korist. Neodobrene su dodjele nevažeće i ne stvaraju obveze za tvrtku Meta.
  7. Neovisni izvođač. Strane su neovisni izvođači. Ovaj sporazum ne može biti uzrokom formiranja agencije, partnerstva, zajedničkog pothvata ni zapošljavanja te nijedna strana nema ovlasti obvezati drugu.
  8. Bez koristi za treće strane. Ovaj je sporazum na korist tvrtki Meta i kupcu, bez namjeravane koristi za treće strane, uključujući i sve korisnike.
  9. Obavijesti. Ako prekidate ovaj sporazum u skladu s odjeljkom 9.b, vaš administrator sustava koji je odlučio ukloniti vaš Workplace mora o tome obavijestiti tvrtku Meta u proizvodu. Svaka druga obavijest u skladu s ovim sporazumom mora biti u pisanom obliku i mora se poslati tvrtki Meta na sljedeću adresu (prema potrebi): ako je riječ o tvrtki Meta Platforms Ireland Ltd, na adresu 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal i, ako je riječ o tvrtki Meta Platforms Inc, na adresu 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal. Meta može slati obavijesti na adresu e-pošte na korisničkom računu kupca. Meta također može pružiti operativne obavijesti u vezi s platformom Workplace ili druge poslovne obavijesti putem poruka korisnicima u okviru platforme Workplace ili putem istaknutih objava u sklopu platforme Workplace.
  10. Podizvođači. Meta može angažirati podizvođače i omogućiti im da ostvaruju prava tvrtke Meta prema ovom sporazumu, ali Meta ostaje odgovorna za sukladnost bilo kojeg takvog podizvođača s ovim sporazumom.
  11. Viša sila. Nijedna strana neće biti odgovorna drugoj zbog kašnjenja ili neizvršenja bilo koje obveze iz ovog sporazuma (osim u slučaju propusta plaćanja naknada) ako je kašnjenje ili neizvršavanje obveze posljedica nepredviđenih događaja koji nastanu nakon potpisivanja ovog sporazuma i koji su izvan razumne kontrole takve strane, poput štrajka, blokade, rata, terorističkih djela, pobune, prirodnih katastrofa, kvara ili smanjenja struje ili telekomunikacijskih ili podatkovnih mreža ili usluga, ili odbijanja licence ili odobrenja od strane vladine agencije ili subjekta.
  12. Web-mjesta trećih strana. Workplace može sadržavati veze na web-mjesta trećih strana. To ne podrazumijeva našu podršku bilo kojeg web-mjesta i nismo odgovorni za radnje, sadržaj, informacije ili podatke web-mjesta trećih strana ili radnje ili bilo koju vezu koje sadržavaju, ili bilo kakve izmjene ili ažuriranja tih web-mjesta. Web-mjesta trećih strana mogu pružiti vlastite uvjete i odredbe korištenja i pravila o privatnosti koja se primjenjuju na vas i vaše korisnike, a vaša upotreba takvih web-mjesta trećih strana nije uređena ovim sporazumom.
  13. Kontrola izvoza i trgovinske sankcije. Tijekom upotrebe platforme Workplace kupac se obvezuje pridržavati svih zakona i propisa Sjedinjenih Američkih Država i drugih primjenjivih jurisdikcija koji se odnose na izvoz i uvoz, kao i svih mjerodavnih trgovinskih ili drugih sankcija. Bez ograničavanja prethodno navedenog, kupac izjavljuje i jamči da (a) nije naveden na popisu zabranjenih ili ograničenih strana američke vlade; (b) nije podložan nikakvim ekonomskim sankcijama ili trgovinskim ograničenjima UN-a, SAD-a, EU-a kao ni bilo kojim drugim primjenjivim ekonomskim sankcijama ili trgovinskim ograničenjima i (c) da ne posluje ili da nema korisnike u zemlji koja podliježe sveobuhvatnim trgovinskim sankcijama SAD-a.
  14. Uvjeti upotrebe za tijela javne vlasti. Ako ste tijelo javne vlasti, izjavljujete da (i) vas nikakvi nadležni zakoni, pravila ili načela ne ograničavaju u prihvaćanju i provedbi ili prihvaćanju provedbe bilo kojeg uvjeta ili odredbe ovog sporazuma, (ii) nikakvi nadležni zakoni, pravila ili načela ne dovode do neprimjenjivosti uvjeta ili odredbi ovog sporazuma na vas ili bilo koje primjenjivo tijelo javne vlasti, (iii) prema primjenjivim zakonima, pravilima i načelima imate punomoć i pravnu sposobnost za zastupanje i obvezivanje bilo kojeg primjenjivog tijela javne vlasti na ovaj sporazum i (iv) stupate u ovaj sporazum na temelju nepristrane odluke o vrijednosti koju Workplace donosi vama i vašim korisnicima te da neprimjereno postupanje ili sukob interesa nisu utjecali na vašu odluku o stupanju u ovaj sporazum. Nemojte sklapati ovaj sporazum ako ne možete izjaviti sve navedeno u ovom odjeljku 11.n. Ako tijelo javne vlasti prihvati ovaj sporazum kršeći odjeljak 11.n, Meta može odlučiti raskinuti ovaj sporazum.
  15. Preprodavatelji. Možete odabrati pristup platformi Workplace i njezinu upotrebu putem preprodavatelja. U slučaju da pristupate platformi Workplace i upotrebljavate je putem preprodavatelja, isključivo ste vi odgovorni za: (i) bilo koja povezana prava i obveze u vašem primjenjivom sporazumu s preprodavateljem i (ii) između vas i tvrtke Meta, bilo koji pristup preprodavatelja vašoj instanci platforme Workplace, vašim podacima i bilo kojem korisničkom računu koji kreirate za svog preprodavatelja. Osim toga, u slučaju da pristupate platformi Workplace i upotrebljavate je putem preprodavatelja, suglasni ste s time da u slučaju sukoba s uvjetima ovog sporazuma prednost imaju Uvjeti za kupce preprodavatelja.
 12. Definicije
  U ovom sporazumu, osim ako nije drukčije navedeno:
  Pravila o prihvatljivoj upotrebi” znači pravila za upotrebu platforme Workplace koja možete pronaći na www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, a koja se povremeno mogu izmijeniti.
  Povezano društvo” znači subjekt koji izravno ili neizravno posjeduje ili nadzire, u vlasništvu je ili pod nadzorom ili je pod zajedničkim vlasništvom ili nadzorom s jednom stranom, gdje „nadzor” znači moć usmjeravanja uprave ili poslova subjekta, a „vlasništvo” znači korisno vlasništvo od 50 % (ili ako mjerodavna jurisdikcija ne dopušta većinsko vlasništvo, maksimalni iznos dozvoljen takvim zakonom) ili više glasačkih prava vlasničkih vrijednosnica subjekta ili jednakih glasačkih prava. U svrhu ove definicije tijelo javne vlasti nije povezano društvo drugog tijela javne vlasti, osim ako u cijelosti ne upravlja takvim drugim tijelom javne vlasti.
  Dodatak za obradu podataka” znači dodatak za obradu podataka koji je priložen ovom Sporazumu i njegov je sastavni dio, uključujući sve uvjete na koje se u njemu upućuje.
  Dodatak o sigurnosti podataka” znači dodatak o sigurnosti podataka koji je priložen ovom sporazumu i njegov je sastavni dio.
  Tijelo javne vlasti” znači svaka država ili jurisdikcija u svijetu, uključujući, bez ograničenja, bilo koju državnu, lokalnu, općinsku, regionalnu ili drugu jedinicu ili političku organizacijsku jedinicu vlade, bilo koju vladinu organizaciju, tijelo, poduzeće ili drugi subjekt koji je u vlasništvu, pod kontrolom vlade ili ga je vlada osnovala, i bilo kojeg zastupnika ili agenta bilo kojeg od prethodno navedenih.
  Zakoni” znači sve primjenjive lokalne, državne, savezne i međunarodne zakone, propise i konvencije, uključujući, bez ograničenja, one u vezi s privatnosti podataka i prijenosom podataka, međunarodnim komunikacijama, izvozom tehničkih ili osobnih podataka i javnom nabavom.
  Preprodavatelj” znači partner koji je treća strana i koji je s tvrtkom Meta sklopio važeći sporazum kojim ga se ovlašćuje za preprodaju i omogućivanje pristupa platformi Workplace.
  Uvjeti za kupce preprodavatelja” znači uvjeti koji se mogu pronaći na stranici https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, koji mogu biti ažurirani s vremena na vrijeme i sastavni su dio ovog sporazuma, te dodatne odredbe između strana koje su primjenjive na vas ako pristupate platformi Workplace i upotrebljavate je putem preprodavatelja.
  Korisnici” znači bilo koji vaš zaposlenik ili zaposlenik vašeg povezanog društva, izvođač ili drugi pojedinac kojima omogućite pristup platformi Workplace.
  Workplace” znači usluga Workplace koju vam stavljamo na raspolaganje prema ovom sporazumu i sve njezine daljnje verzije, uključujući sva web-mjesta, aplikacije, usluge na mreži, alate i sadržaj koji vam možemo pružiti prema ovom sporazumu, što se povremeno može mijenjati.
  Vaši podaci” znači (a) bilo koji podatak za kontakt ili podatak za registraciju na mrežu ili račun koje vi ili vaši korisnici pošaljete u sklopu platforme Workplace; (b) bilo koji sadržaj ili podatak koje vi ili vaši korisnici objavite, podijelite, uvezete ili pružite u sklopu platforme Workplace; (c) podaci koje prikupljamo kada vi ili vaši korisnici kontaktirate s podrškom za platformu ili joj se obratite u vezi s platformom Workplace, uključujući podatke o hardveru, softveru i ostalim prikupljenim detaljima koji se odnose na slučaj kontaktiranja s podrškom i (d) bilo koji podatak o upotrebi ili funkcionalnosti (npr. IP adrese, vrste preglednika i operacijskog sustava te identifikatori uređaja) o načinu na koji se korisnici služe platformom Workplace.
  Vaša pravila” znači bilo koja od vaših primjenjivih pravila koja se odnose na zaposlenike, sustav, privatnost, odjel za ljudske resurse, pritužbe ili ostalo.Dodatak o obradi podataka

 1. Definicije
  U okviru ovog Dodatka o obradi podataka „GDPR” znači Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), a „voditelj obrade”, „izvršitelj obrade podataka”, „ispitanik”, „osobni podaci”, „povreda osobnih podataka” i „obrada” imaju isto značenje kao u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Pojmovi „obrađeno” i „obrađivanje” izvode se u skladu s definicijom pojma „obrada”. Reference na Opću uredbu o zaštiti podataka i njezine odredbe uključuju Opću uredbu o zaštiti podataka kako je izmijenjena i uključena u zakon Ujedinjenog Kraljevstva. Svi drugi definirani pojmovi imaju isto značenje kao što je definirano u drugim dijelovima ovog sporazuma.
 2. Obrada podataka
  1. U sklopu provedbe svojih aktivnosti kao izvršitelj obrade prema ovom sporazumu, a u odnosu na bilo koje osobne podatke sadržane u vašim podacima („vaši osobni podaci”), Meta potvrđuje sljedeće:
   1. trajanje, predmet, priroda i svrha obrade bit će kako su određeni u sporazumu
   2. vrste obrađenih osobnih podataka uključuju one navedene u definiciji vaših podataka
   3. kategorije ispitanika uključuju vaše predstavnike, korisnike i bilo kojeg drugog pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi na temelju vaših osobnih podataka i
   4. vaše obveze i prava kao voditelja obrade podataka u vezi s vašim osobnim podacima utvrđeni su u ovom sporazumu.
  2. U mjeri u kojoj Meta obrađuje vaše osobne podatke prema ovom sporazumu ili s njime u vezi, Meta će:
   1. obrađivati vaše osobne podatke isključivo u skladu s vašim uputama navedenima u ovom sporazumu, uključujući u vezi s prijenosom vaših osobnih podataka, podložno svim iznimkama koje dopušta članak 28. stavak 3. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka
   2. osigurati da su se zaposlenici koji su ovlašteni za obradu vaših osobnih podataka obvezali na poštovanje povjerljivosti ili da podliježu zakonskim obvezama o povjerljivosti s obzirom na vaše osobne podatke
   3. provoditi tehničke i organizacijske mjere navedene u Dodatku o sigurnosti podataka
   4. poštovati uvjete navedene u nastavku u odjeljcima 2.c i 2.d ovog Dodatka o obradi podataka prilikom imenovanja podizvršitelja obrade
   5. pomagati vam pomoću odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koliko je to moguće putem platforme Workplace da bi vam omogućio ispunjavanje obveze odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava ispitanika u skladu s poglavljem III. Opće uredbe o zaštiti podataka
   6. pomagati vam da osigurate sukladnost s obvezama u skladu s člancima od 32. do 36. Opće uredbe o zaštiti podataka, uzimajući u obzir prirodu obrade i podataka koji su dostupni tvrtki Meta
   7. po prestanku sporazuma, izbrisati osobne podatke u skladu sa sporazumom, osim ako sukladno pravu Europske unije ili pravu države članice postoji obveza zadržavanja osobnih podataka
   8. pružiti vam informacije opisane u ovom sporazumu i putem platforme Workplace u skladu s obvezom tvrtke Meta da stavlja na raspolaganje sve informacije potrebne za dokazivanje sukladnosti s obvezama tvrtke Meta prema članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka i
   9. jednom godišnje angažirati nadzornika treće strane po izboru tvrtke Meta za provedbu revizije SOC 2 vrste II ili druge standardne revizije kontrolnih sustava tvrtke Meta u pogledu platforme Workplace, pod uvjetom da vi ovlastite tog nadzornika treće strane. Meta će vam na vaš zahtjev pružiti kopiju aktualnog nadzornog izvješća, za koje će se smatrati da spada u povjerljive podatke tvrtke Meta.
  3. Dajete tvrtki Meta odobrenje da svoje obveze obrade podataka prema ovom sporazumu povjeri povezanim društvima tvrtke Meta, kao i drugim trećim stranama čiji će vam popis Meta pružiti na vaš pisani zahtjev. Meta će to učiniti isključivo putem pisanog sporazuma s takvim podizvršiteljem obrade koji nameće podizvršitelju obrade iste obveze zaštite podataka koje su prema ovom sporazumu nametnute tvrtki Meta. U slučajevima u kojima taj podizvršitelj obrade ne ispuni spomenute obveze Meta ostaje potpuno odgovorna prema vama za ispunjavanje obveza podizvršitelja obrade u pogledu zaštite podataka.
  4. Kada Meta angažira jednog ili više dodatnih ili zamjenskih podizvršitelja obrade, Meta će vas obavijestiti o dodatnim ili zamjenskim podizvršiteljima obrade najkasnije u roku od četrnaest (14) dana prije imenovanja dodatnih ili zamjenskih podizvršitelja obrade. U roku od četrnaest (14) dana od primanja obavijesti tvrtke Meta o angažmanu tih dodatnih ili zamjenskih podizvršitelja obrade imate pravo uložiti prigovor na navedeni angažman trenutnim raskidom sporazuma putem pisane obavijesti upućene tvrtki Meta.
  5. Meta će vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja kada postane svjesna povrede osobnih podataka koja se odnosi na vaše osobne podatke. Ta obavijest, u vrijeme slanja ili što prije nakon slanja obavijesti, mora obuhvaćati relevantne pojedinosti o povredi osobnih podataka ako je to moguće, uključujući broj zahvaćenih zapisa, kategoriju i približan broj zahvaćenih korisnika, kao i pojedinosti o predviđenim posljedicama povrede i, ako je to moguće, o stvarnim ili predloženim mjerama ublažavanja mogućih negativnih učinaka te povrede.
  6. U mjeri u kojoj se GDPR ili zakoni o zaštiti podataka u EGP-u, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švicarskoj primjenjuju u okviru ovog Dodatka za obradu podataka, Dodatak o prijenosu podataka u EU-u primjenjuje se na prijenose podataka tvrtke Meta Platforms Ireland Ltd i čini sastavni dio ovog Dodatka za obradu podataka te je ugrađen u njega upućivanjem.
 3. Uvjeti izvršitelja obrade u SAD-u
  1. Uvjeti izvršitelja obrade podataka tvrtke Meta u SAD-u dio su Sporazuma u mjeri u kojoj se primjenjuju i uključeni su u Sporazum upućivanjem, osim odjeljka 3 (Obveze tvrtke) koji je izričito isključen.

Dodatak o sigurnosti podataka

 1. Pozadina i svrha
  Ovaj dokument opisuje minimalne sigurnosne uvjete koji se primjenjuju na pružanje platforme Workplace tvrtke meta vama.
 2. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
  Meta je uspostavila i održavat će sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) koji je osmišljen za primjenu praksi informacijske sigurnosti na razini standarda industrije koje su primjenjive na njezino pružanje platforme Workplace. ISMS tvrtke Meta osmišljen je radi zaštite od neovlaštenog pristupa vašim podacima, kao i od njihova neovlaštenog otkrivanja, korištenja, gubitka ili izmjene.
 3. Proces upravljanja rizicima
  Sigurnost podataka i objekata za obradu podataka, uključujući IT infrastrukturu i fizičke objekte, temelji se na procjeni rizika. Procjena rizika platforme Workplace provodit će se redovno.
 4. Organizacija sigurnosti podataka
  Meta imenuje službenika za sigurnost koji je u potpunosti odgovoran za sigurnost u organizaciji. Meta je odredila osoblje odgovorno za nadzor sigurnosti vaše instance platforme Workplace.
 5. Fizička sigurnost i sigurnost okruženja
  Sigurnosne mjere tvrtke Meta moraju uključivati kontrole osmišljene tako da pružaju razumno jamstvo da je pristup fizičkim objektima za obradu podataka ograničen na ovlaštene osobe i da se uspostavljaju kontrole za upravljanje okruženjem radi otkrivanja, sprečavanja i kontrole uništavanja koji mogu biti uzrokovani opasnostima u okruženju. Kontrole uključuju:
  Kontrole uključuju:
  • prijavu i reviziju svih zaposlenika i izvođača koji fizički pristupe objektu za obradu podataka
  • nadzorni sustav kamera na kritičnim ulaznim točkama u objekt za obradu podataka
  • sustave koji prate i nadziru temperaturu i vlagu za računalnu opremu i
  • napajanje i rezervni generatori.
  Meta će provesti postupke temeljene na industrijskim standardima za sigurno brisanje i uklanjanje podataka na elektroničkim medijima u skladu sa sporazumom.
 6. Odvajanje
  Meta će uspostaviti tehničke mehanizme osmišljene kako bi se osiguralo da su vaši podaci logički odvojeni od podataka drugih kupaca i da su vaši podaci dostupni samo ovlaštenim korisnicima.
 7. Osoblje
  1. Osposobljavanje
   Meta će osigurati da svi zaposlenici s pristupom vašim podacima prođu sigurnosno osposobljavanje.
  2. Sigurnosna i pozadinska provjera
   Meta:
   • Ima postupak za provjeru identiteta osoblja koje radi s vašom instancom platforme Workplace.
   • Ima postupak za provođenje pozadinske provjere osoblja koje radi s vašom instancom platforme Workplace u skladu sa standardima tvrtke Meta.
   Meta osigurava osobne identifikacijske iskaznice s fotografijom i istaknutim imenom svim članovima osoblja koji rade s vašom instancom platforme Workplace. Za ulazak u sve objekte tvrtke Meta potrebna je identifikacijska iskaznica.
  3. Povreda sigurnosti osoblja
   Meta će uspostaviti sankcije zbog neovlaštenog ili nedopuštenog pristupa osoblja tvrtke Meta vašim podacima, uključujući kazne koje mogu uključivati i prekid radnog odnosa.
 8. Sigurnosno ispitivanje
  Meta provodi redovita ispitivanja sigurnosti i ranjivosti kako bi procijenio jesu li ključne kontrole ispravno provedene i učinkovite.
 9. Kontrola pristupa
  1. Upravljanje korisničkim lozinkama
   Meta ima uspostavljen postupak za upravljanje korisničkim lozinkama, osmišljen kako bi se osiguralo da su lozinke osobne i nedostupne neovlaštenim osobama, uključujući najmanje:
   • pružanje lozinke, uključujući provjeru identiteta korisnika prije nove, zamjenske ili privremene lozinke
   • šifriranje svih lozinki kada su pohranjene u računalnim sustavima ili kada se prenose putem mreže
   • izmjenu svih zadanih lozinki od dobavljača
   • jake lozinke u odnosu na njihovu namjeravanu upotrebu
   • osviještenost korisnika.
  2. Upravljanje korisničkim pristupom
   Meta će uvesti postupak promjene i/ili ukidanja pristupnih prava i korisničkih ID-ova bez nepotrebnog kašnjenja. Meta ima postupke za prijavljivanje i ukidanje ugroženih vjerodajnica za pristup (lozinke, tokeni itd.) 24/7. Meta uvodi odgovarajuće sigurnosne zapise, uključujući ID korisnika i vremensku oznaku. Sat se usklađuje pomoću Protokola za sinkronizaciju vremena (NTP).
   Moraju se bilježiti barem sljedeći događaji:
   • promjene autorizacije
   • neuspješna i uspješna pokušaji provjere autentičnosti i pristupa i
   • operacije pisanja i čitanja.
 10. Sigurnost komunikacija
  1. Mrežna sigurnost
   Meta upotrebljava tehnologiju koja je u skladu s industrijskim standardima za odvajanje mreže.
   Daljinski pristup mreži zahtijevat će šifriranu komunikaciju pomoću sigurnosnih protokola i upotrebe provjere autentičnosti na temelju više čimbenika.
  2. Zaštita podataka u prijenosu
   Meta će provoditi primjenu odgovarajućih protokola namijenjenih zaštiti tajnosti podataka u prijenosu putem javnih mreža.
 11. Operativna sigurnost
  Meta će pokrenuti i održavati program upravljanja ranjivostima u okviru platforme Workplace koji uključuje definiranje uloga i odgovornosti, posvećeno praćenje ranjivosti, procjenu rizika ranjivosti i implementaciju zakrpa.
 12. Sigurnosno upravljanje incidentima
  Meta uspostavlja i održava plan odgovora na sigurnosne incidente radi praćenja, otkrivanja i rješavanja mogućih sigurnosnih incidenata koji utječu na vašu instancu platforme Workplace. Plan odgovora na sigurnosne incidente mora sadržavati barem definiciju uloga i odgovornosti, komunikacije i naknadnih pregleda, uključujući analizu glavnih uzroka i planove otklanjanja utvrđenih nedostataka.
  Meta će nadzirati platformu Workplace radi otkrivanja sigurnosnih povreda i zlonamjernih aktivnosti. Postupak nadzora i tehnike otkrivanja moraju biti osmišljeni da omoguće otkrivanje sigurnosnih incidenata koji utječu na vašu instancu platforme Workplace u skladu s relevantnim prijetnjama i tekućim obavještajnim podacima o prijetnjama.
 13. Kontinuitet poslovanja
  Meta održava plan kontinuiteta poslovanja za reagiranje na hitne ili druge kritične situacije koje bi mogle štetiti vašoj instanci platforme Workplace. Meta službeno pregledava plan svojeg kontinuiteta poslovanja barem jednom godišnje.
Posljednje ažuriranje: 27. ožujka 2023.